Obsługa kadrowo-płacowa

 

 

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest ustalany według indywidualnych potrzeb naszych Klientów i dotyczy zarówno pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilno-prawnych. Wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakres obsługi określamy w umowie.

 

 

Obsługa kadrowa:

 • zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów,
 • przygotowanie standardowych umów o pracę z pracownikami,
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych dla zleceniobiorców (umowy zlecenia, o dzieło),
 • delegowanie pracowników.

 

Obsługa płacowa:

 • przygotowanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez Klienta,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
 • przygotowanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń,
 • sporządzenie i składanie w imieniu Klienta rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT-8AR)
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników (PIT-11, IFT-1/IFT1-R).

Obsługa ZUS:

 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • bieżące wyliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracowników i zleceniobiorców,
 • zaświadczenia o niezleganiu w opłacaniu składek, rozliczanie konta płatnika składek,
 • ustalanie kapitału początkowego.

Obsługa pozostała

 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: zestawień przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 • rozliczenia i sprawozdawczość PEFRON.