Księgi rachunkowe

Księgi handlowe przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów, w tym osób fizycznych, spółek osobowych, których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1,2 mln EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity).

Korzyści wynikające z prowadzenia ksiąg rachunkowych to m.in. możliwość szerokiej analizy finansowej danego podmiotu gospodarczego, bieżące monitorowanie przychodów, kosztów i wydatków czy możliwość opracowania własnej polityki rachunkowości i wybór rozwiązań dostosowanych do specyfiki naszej działalności.

Zakres obsługi Compendio:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT, podatku od towarów i usług VAT, JPK
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8,
 • pomoc przy formułowaniu uchwał,
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS,
 • analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo – biznesowej,
 • usługi niestandardowe w zakresie księgowości i analiz finansowych – na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.