+48 12 6337170
  biuro@compendio.com.pl
 

NASZA OFERTA


Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity). Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie zustawą, natomiast osoby fizyczne mają możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. Generalnie obowiązek opłacania podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego :
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT, podatku od towarów i usług VAT
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego _ w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8
 • pomoc przy formułowaniu uchwał
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
 • analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo - biznesowej
 • usługi niestandardowe w zakresie księgowości i analiz finansowych - na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity).

Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą.
Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity) oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą.
Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego :
 • bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych i ZUS
 • wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
 • analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo - biznesowej
 • usługi niestandardowe w zakresie księgowości i analiz finansowych - na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem


Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawy zakres obsługi określony w umowie:
 • Obsługa kadrowa
  • Zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy
  • Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów
  • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami
 • Obsługa płacowa
  • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników
  • przygotowywanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń
  • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników
 • Obsługa ZUS
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza
  • Bieżące wyliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych
 • Obsługa pozostała
  • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: zestawień przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej


 
Compendio Sp. z o.o.  KRS: 0000399360 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS NIP: 683-20-77-424 REGON: 122409045